View slideshow  root 2000
 
Samo´bas Birka 2 mån.
Samo´bas Birka 2 mån.
Laika 3 år
Laika 3 år
Great Geroj Marsjenka 2 år
Great Geroj Marsjenka 2 år